Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I USŁUG WÜRTH POLSKA

I. Definicje:

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i usług - warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów i usług przez Würth Polska Sp. z o.o. w Warszawie ul. Posag 7 Panien 1, 02-495 Warszawa - zwane dalej „Warunkami Umowy”.

2. Würth Polska – podmiot świadczący sprzedaż towarów i usług Würth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ul. Posag 7 Panien 1, NIP: 527-02-04-293.

3. Towar – rzeczy ruchome (także oprogramowanie), będące przedmiotem umowy sprzedaży przez Würth Polska.

4. Usługi – świadczenia będące przedmiotem umowy o świadczenie usług lub w umowie sprzedaży towarów, świadczone przez Würth Polska.

5. Kupujący – przedsiębiorca, który nabywa Towar lub Usługi od Würth Polska dla celów bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą a nie będący konsumentem w rozumieniu art. 211 kodeksu cywilnego.

6. Przedstawiciel Handlowy – pracownik reprezentujący Würth Polska, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar lub Usługę.

7. Reklamacja – zawiadomienie Przedstawiciela Handlowego, Pracownika Sklepu, Centrum Obsługi Klienta lub Serwisu Würth Polska przez Kupującego o wadzie Towaru lub Usługi w celu realizacji przysługującemu Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji.

II. Ogólne Warunki Sprzedaży:

1. Kupujący zamawia wybrany Towar w jednym z możliwych kanałów sprzedaży Würth Polska: poprzez Przedstawiciela Handlowego Würth Polska, w sklepie stacjonarnym Würth Polska, w sklepie internetowym (www.wurth.pl), w Würth App, drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.

1A. W przypadku składania zamówienia i zakupu Towaru przez klienta osobiście w sklepie stacjonarnym Wurth Polska, rodzaj płatności za zakupiony towar w formie odroczonego, terminowego przelewu bankowego jest możliwy wyłącznie po dokonaniu przez pracownika sklepu weryfikacji tożsamości klienta. W tym celu, klient jest zobowiązany do okazania pracownikowi sklepu dokumentu tożsamości, który potwierdza i identyfikuje jego dane.

2. Terminy dostaw Towarów określone w zamówieniu mogą ulec zmianie w zależności od możliwości ich dostarczenia przez Würth Polska.

3. W przypadku zamówienia na więcej niż jeden Towar, Würth Polska ma prawo zrealizować zamówienia na poszczególne Towary w różnych terminach lub więcej niż jedną przesyłką.

4. Zamówiony Towar jest przesyłany i dostarczany przez Würth Polska za pośrednictwem spedytora, z którym Würth Polska ma umowę, do miejsca wskazanego przez Kupującego, w dniu roboczym, w godzinach od 7.00 do 17.00.

5. Transport i dostawa towaru jest realizowana w oparciu o regułę Incoterms 2020 DAP wyłącznie na terenie Polski.

6. Kupujący lub osoba upoważniona przez Kupującego do odbioru Towaru ma obowiązek zbadania stanu przesyłki w momencie jej przyjmowania. W przypadku widocznego zaistnienia naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym, ma prawo odmówić przyjęcia takiej przesyłki. Kupujący ma obowiązek dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora poprzez spisanie protokołu stanu/odbioru przesyłki, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje: nr przesyłki, datę odbioru, dokładny opis złego stanu przesyłki i naruszenia zabezpieczeń, ilości braku i faktycznie odebranych opakowań (paczek, palet), dokumentację fotograficzną, jeśli jest to możliwe, czytelne podpisy odbiorcy/kupującego i kierowcy/dostawcy. Protokół stanu/odbioru przesyłki należy przesłać na adres cok@wurth.pl najpóźniej w terminie do 7 dni od przyjęcia lub odmowy przyjęcia przesyłki z Towarem.

7. Również po odbiorze Towaru, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie go zbadać, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą, niekompletności, ubytku, uszkodzenia lub innej wady towaru zgłosić ten fakt obsługującemu Przedstawicielowi Handlowemu lub mailowo do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) najpóźniej w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

8. Przedstawiciel Handlowy odpowie Kupującemu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przezeń zgłoszenia, o którym mowa w punkcie II.7., celem jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia, Przedstawiciel Handlowy przekazuje zgłoszenie do realizacji zwrotu lub reklamacji Towaru, które zostanie zrealizowane w terminie najpóźniej 30 dni od przekazania do realizacji.

9. Kupujący nie może odesłać towaru na koszt Wurth Polska bez pisemnego uzgodnienia tego z Przedstawicielem Würth Polska.

10. Würth Polska odmawia przyjęcia Zwrotu, jeśli Towar ma ślady użytkowania, uszkodzenia lub utracił termin przydatności do użytkowania. Zwracane towary muszą być zapakowane w oryginalnym opakowaniu.

11. Jeżeli Kupujący używał, uszkodził Towar lub Towar nie ma oryginalnego opakowania, odpowiedzialność Würth Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona.

12. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi ograniczone są do prawa do wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad.

13. Reklamacje z tytułu gwarancji, związane z jakością zakupionych towarów, należy zgłaszać Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi Sklepu lub pracownikowi Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl). W takich przypadkach konieczne jest wypełnienie przez osoby przyjmujące zgłoszenie, elektronicznego formularza „Zgłoszenie reklamacyjne”. Zakres gwarancji określają dokumenty gwarancyjne.

14. Odpowiedzialność Wurth Polska z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

III. Ogólne Warunki Usług:

1. Wurth Polska może świadczyć usługi związane ze sprzedażą niektórych Towarów, w szczególności: wynajmu systemów magazynowych i ich serwisu, naprawy narzędzi, urządzeń i ich serwisu lub aktualizacji oprogramowania.

2. Kupujący zamawia wybraną Usługę w jednym z możliwych kanałów sprzedaży Würth Polska: Przedstawiciel Handlowy, sklep stacjonarny, sklep internetowy (www.wurth.pl).

3. Terminy wykonania określonej w zamówieniu Usługi mogą ulec zmianie w zależności od możliwości ich wykonania przez Würth Polska.

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub braku wykonania Usługi, Kupujący ma obowiązek zgłosić fakt reklamacji mailowo do Przedstawiciela Handlowego lub Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) lub Serwis (serwis@wurth.pl), w terminie najpóźniej 7 dni od dnia terminu wykonania lub braku Usługi - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

5. Odpowiedni pracownik Centrum Obsługi Klienta lub Serwisu Wurth Polska, odpowie Kupującemu w terminie najpóźniej do 7 dni od dnia otrzymania przezeń zgłoszenia reklamacyjnego, o którym mowa w punkcie III.4., celem jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszenia, określi sposób i termin należytego wykonania Usługi ze złożonym zamówieniem lub warunki dalszego postępowania w realizacji reklamacji.

IV. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszych warunków sprzedaży i usług, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Würth Polska.