Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

1. Ustala się warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży towarów przez Würth Polska S p. z o.o., zwane dalej „Warunkami Umowy”.

2. Użyte poniżej określenia oznaczają:

a. Würth Polska – sprzedawca Würth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Posag 7 Panien 1

b. Towar – rzeczy ruchome będące przedmiotem umowy sprzedaży;

c. Kupujący – każdy, kto nabywa Towar od Würth Polska dla celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą;

d. Handlowiec – pracownik reprezentujący Würth Polska, za którego pośrednictwem Kupujący zamawia Towar;

e. Reklamacja – zawiadomienie Handlowca lub Działu Obsługi Klienta Würth Polska przez Kupującego o wadzie Towaru w celu realizacji przysługującemu Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi.

3. Kupujący zamawia wybrany Towar na podstawie pisemnego zamówienia lub w inny sposób uzgodniony z Handlowcem.

4. Terminy dostaw Towarów określone przez Kupującego w zamówieniu mogą ulec zmianie w zależności od możliwości ich dostarczenia przez Würth Polska.

5. W przypadku zamówienia na więcej niż jeden Towar, Würth Polska może zrealizować zamówienia na poszczególne Towary w różnych terminach , chyba że Kupujący oświadczy, iż niezbędna jest realizacja zamówienia w całości.

6. Towar zostanie przesłany przez Würth Polska za pośrednictwem wybranego przezeń spedytora do miejsca wskazanego przez Kupującego , w dniu roboczym , w godzinach od 9.00 do 17.00.

7. Wydanie towaru jest dokonywane z chwilą, gdy w celu dostarczenia Towaru Kupującemu , Würth Polska powierza go spedytorowi, co jest równoznaczne z przeniesieniem własności Towaru na Kupującego.

8. Osoba upoważniona przez Kupującego do obioru Towaru bada przesyłkę i w przypadku naruszenia zabezpieczeń , uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w liście spedycyjnym , ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki. Jeżeli Kupujący stwierdzi, że ubytek lub uszkodzenie nastąpiło w czasie przewozu, dokona wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora.

9. Po odbiorze Towaru, Kupujący niezwłocznie go zbada, a w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru ze złożonym zamówieniem lub fakturą , niekompletności, ubytku lub uszkodzenia towaru zgłosi ten fakt obsługującemu Handlowcowi w terminie 7 dni od dnia odbioru Towaru pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

10. Handlowiec zwróci się do Kupującego w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przezeń zgłoszenia, o którym mowa w punkcie 9, celem jego weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia zasadności zwrotu sporządzi „Certyfikat Zwrotu Towaru”. Sporządzony „Certyfikat Zwrotu Towaru” podlega akceptacji Kierownika Regionalnego Sprzedaży Würth Polska.

11. Towar zostanie odebrany od Kupującego przez spedytora wskazanego przez Würth Polska na podstawie pisemnego zlecenia Würth Polska w oparciu o „Certyfikat Zwrotu Towaru” zaakceptowany przez Kierownika Regionalnego Sprzedaży Würth Polska. W wyjątkowych przypadkach , po uzgodnieniu przez Würth Polska i Kupującego, możliwe jest odebranie towaru przez handlowca. Kupujący nie może odesłać Towaru i jest zobowiązany do jego przechowywania do czasu odbioru przez spedytora lub Handlowca.

12. Prawidłowo wypełniony „Certyfikat Zwrotu Towaru” jest jedynym dokumentem uprawniającym do zwrotu Towaru w przypadkach opisanych w pkt. 9. Potwierdzeniem dokonania zwrotu towaru jest:

a) w przypadku odbioru przez spedytora potwierdzony przez Würth Polska list spedycyjny ,

b) w przypadku odbioru przez Handlowca podpis na „Certyfikacie Zwrotu Towaru” potwierdzający odbiór zwrotu przez Handlowca.

13. W przypadku zwrotu towaru niezgodnego z zamówieniem lub uszkodzonego w dostawie , prawidłowy Towar , jeśli jest to konieczne, zostanie przekazany Klientowi za pośrednictwem Handlowca lub wybranego przez Würth Polska spedytora.

14. Würth Polska zastrzega sobie prawo wystawienia i dostarczenia Klientowi do podpisu faktury korygującej na zwrócony towar ( bez względu na przyczynę zwrotu). Faktura korygująca zostanie dostarczona przez handlowca lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru . Klient zobowiązuje się do podpisania faktury korygującej i przekazania jej Handlowcowi lub listem poleconym do Würth Polska.

15. Jeżeli Kupujący używał lub uszkodził Towar odpowiedzialność Würth Polska z tytułu rękojmi jest wyłączona. W tej sytuacji Würth Polska ponownie dostarczy Klientowi zwrócony towar w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Würth Polska.

16. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi ograniczone są do prawa do wymiany wadliwego Towaru na Towar wolny od wad.

17. Reklamacje związane z jakością zakupionych towarów należy zgłaszać handlowcowi lub pracownikowi Działu Obsługi Klienta. w takich przypadkach konieczne jest wypełnienie formularza „Zgłoszenie reklamacyjne”. Zakres gwarancji określają dokumenty gwarancyjne.

18. Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Würth Polska.

Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny (ZSEIE)

Numer w rejestrze BDO - 000010776

Na stronie internetowej www.wurth.pl udostępnione są:

• Karty charakterystyki substancji i mieszanin niebezpiecznych

• Deklaracje właściwości użytkowych produktów