Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług

§ 1 Definicje

1. Würth Polska – podmiot sprzedający towary i świadczący usługi pod firmą „Würth Polska Sp. z o.o.” z siedzibą w Warszawie (02-495), przy ul. Posag 7 Panien 1, posiadający NIP: 527-02-04-293, Regon 006216050, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000114958, o kapitale zakładowym w wysokości 6.603.436 złotych.

2. Towar lub Towary – rzecz lub rzeczy ruchome (także oprogramowanie), będące przedmiotem umowy sprzedaży przez Würth Polska.

3. Usługi – usługi świadczone przez Würth Polska, będące przedmiotem umowy o świadczenie usług lub związane z umową sprzedaży niektórych Towarów.

4. Kupujący – przedsiębiorca, który nabywa Towar lub Usługi od Würth Polska dla celów zawodowych, bezpośrednio związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą, nie będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług – niniejsze warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów lub świadczenia Usług przez Würth Polska, składania reklamacji, a także zwrotów Towarów.

6. Przedstawiciel Handlowy – pracownik reprezentujący Würth Polska, za którego pośrednictwem Kupujący może zamówić Towar lub Usługę, złożyć reklamację lub zwrócić Towar.

7. Reklamacja – zawiadomienie Würth Polska przez Kupującego o wadzie Towaru lub Usługi w celu realizacji przysługującemu Kupującemu uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji.

§ 2 Obowiązywanie Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu kodeksu cywilnego i mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży, dostawy Towarów i świadczenia Usług, których stroną sprzedającą, dostawcą lub świadczącą na rzecz Kupującego jest Würth Polska, przy czym do zakupów dokonanych w sklepie internetowym (www.wurth.pl) ma zastosowanie także regulamin sklepu internetowego dostępny na stronie internetowej Würth Polska.

2. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług są dostępne w siedzibie Würth Polska, sklepach stacjonarnych Würth Polska oraz na stronie internetowej www.wurth.pl (Strona startowa > Serwisy > Ogólne warunki sprzedaży).

3. Kupujący jest zobowiązany do zapoznania się z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Towarów i Usług przed złożeniem zamówienia.

4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług przez Kupującego. Jeżeli Kupujący oświadczy, że nie akceptuje Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług, to Würth Polska odmówi realizacji zamówienia.

§ 3 Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów

1. Kupujący zamawia wybrany Towar w jednym z możliwych kanałów sprzedaży Würth Polska, to jest: poprzez Przedstawiciela Handlowego, w sklepie stacjonarnym Würth Polska, w sklepie internetowym (www.wurth.pl), w WürthApp, drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.

2. W przypadku składania zamówienia i zakupu Towaru przez Kupującego osobiście w sklepie stacjonarnym Würth Polska, wybór płatności za zakupiony Towar w formie odroczonego, terminowego przelewu bankowego jest możliwy wyłącznie po dokonaniu przez pracownika sklepu weryfikacji tożsamości Kupującego. W tym celu Kupujący jest zobowiązany do okazania pracownikowi sklepu dokumentu tożsamości, który potwierdza dane Kupującego.

3. Termin dostawy Towaru określony w zamówieniu może ulec zmianie w zależności od możliwości jego dostarczenia przez Würth Polska.

4. W przypadku złożenia zamówienia na więcej, niż jeden Towar, Würth Polska ma prawo zrealizować zamówienia na poszczególne Towary w różnych terminach lub więcej, niż jedną przesyłką.

5. Zamówiony Towar jest przesyłany i dostarczany przez Würth Polska za pośrednictwem spedytora, z którym Würth Polska zawarł umowę, w dniach roboczych, do wskazanego przez Kupującego miejsca na terenie Polski.

6. Kupujący pokrywa część kosztu dostawy zamówionego Towaru.

7. Niezgodność w dostawie.

a. Kupujący jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki z Towarem w momencie jej przyjmowania - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.

b. W przypadku widocznego naruszenia zabezpieczeń, uszkodzenia opakowania lub niezgodności liczby paczek z liczbą ujawnioną w dokumencie dostawy Kupujący ma prawo odmówić przyjęcia takiej przesyłki.

c. Kupujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności spedytora, to jest do spisania protokołu stanu/odbioru przesyłki, który powinien zawierać co najmniej następujące informacje: nr przesyłki, datę, dokładny opis stanu przesyłki ze wskazaniem naruszenia zabezpieczeń lub uszkodzenia, braków, ilości opakowań (paczek, palet), czytelne podpisy odbiorcy/Kupującego i kierowcy/dostawcy, a także do sporządzenia dokumentacji fotograficznej, jeżeli jest to możliwe - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.

d. Kupujący jest zobowiązany do przekazania protokołu stanu/odbioru przesyłki Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi sklepu stacjonarnego lub przesłania mailem do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia lub odmowy przyjęcia przesyłki z Towarem - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.

e. W przypadku przyjęcia przesyłki Kupujący jest zobowiązany do zbadania jej zawartości, w tym w szczególności kompletności Towaru i jego zgodności z dokumentem dostawy, a w przypadku stwierdzenia niekompletności Towaru lub niezgodności z dokumentem dostawy, jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi sklepu stacjonarnego lub mailem do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia przyjęcia przesyłki - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.

f. W przypadku stwierdzenia niezgodności w dostawie, Würth Polska poinformuje Kupującego o sposobie i terminie załatwienia sprawy, która zostanie załatwiona nie później, niż w terminie 30 dni od dnia przekazania jej do realizacji.

g. Kupujący nie może zwrócić przesyłki na koszt Würth Polska bez uzgodnienia tego z Würth Polska. Würth Polska zleca spedytorowi odebranie od Kupującego przesyłki albo przyjęcie przesyłki przez Przedstawiciela Handlowego lub pracownika sklepu stacjonarnego.

h. Würth Polska odmawia przyjęcia zwracanego Towaru, jeżeli Towar ma ślady użytkowania, jest uszkodzony lub nie ma oryginalnego opakowania.

8. Reklamacje.

a. Reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi, związaną z jakością Towaru, Kupujący powinien zgłosić Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi sklepu stacjonarnego lub mailem do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia stwierdzenia wady Towaru - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa.

b. Warunki, terminy oraz zakres gwarancji określa dokument gwarancyjny, który jest dostępny w siedzibie Würth Polska, sklepach stacjonarnych Würth Polska oraz na stronie internetowej www.wurth.pl (Strona startowa > Serwisy > Warunki gwarancji). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze.

c. W przypadku stwierdzenia zasadności Reklamacji, Würth Polska poinformuje Kupującego o sposobie i terminie załatwienia Reklamacji, która zostanie załatwiona nie później, niż w terminie 30 dni od dnia przekazania jej do realizacji.

9. Kupujący nie może odesłać Towaru na koszt Würth Polska bez uzgodnienia tego z Würth Polska. Würth Polska zleca spedytorowi odebranie od Kupującego Towaru albo przyjęcie Towaru przez Przedstawiciela Handlowego lub pracownika sklepu stacjonarnego.Pozostałe postanowienia.

a. W wyjątkowych sytuacjach Kupujący może zgłosić Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi sklepu stacjonarnego lub mailem do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) chęć zwrotu Towaru z przyczyn innych, niż niezgodność w dostawie, rękojmia lub gwarancja. Po zarejestrowaniu takiego zgłoszenia Würth Polska przystąpi do jego rozpatrzenia.

b. Akceptacja nieuzasadnionego zwrotu Towaru jest decyzją uznaniową Würth Polska.

c. W przypadku akceptacji przez Würth Polska nieuzasadnionego zwrotu Towaru, Kupujący nie może odesłać Towaru na koszt Würth Polska bez uzgodnienia tego z Würth Polska. Würth Polska zleca spedytorowi odebranie od Kupującego zwracanego Towaru albo przyjęcie zwracanego Towaru przez Przedstawiciela Handlowego lub pracownika sklepu stacjonarnego.

d. Jeżeli Towar ma ślady użytkowania, jest uszkodzony, utracił termin przydatności do użytkowania albo nie ma oryginalnego opakowania, to - nawet w przypadku wcześniejszej akceptacji nieuzasadnionego zwrotu - Würth Polska odmawia przyjęcia zwracanego Towaru.

§ 4 Ogólne Warunki Świadczenia Usług

1. Würth Polska może świadczyć Usługi, w szczególności związane ze sprzedażą niektórych Towarów, w tym: wynajmu systemów magazynowych i ich serwisu, naprawy narzędzi, urządzeń i ich serwisu lub aktualizacji oprogramowania.

2. Kupujący zamawia wybraną Usługę w jednym z możliwych kanałów sprzedaży Würth Polska, to jest: poprzez Przedstawiciela Handlowego, w sklepie stacjonarnym Würth Polska, w sklepie internetowym (www.wurth.pl), w WürthApp, drogą elektroniczną, telefonicznie lub pisemnie.

3. Terminy wykonania Usługi określonej w zamówieniu mogą ulec zmianie w zależności od możliwości ich wykonania przez Würth Polska.

4. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania lub niewykonania Usługi, Kupujący powinien zgłosić Reklamację Przedstawicielowi Handlowemu, pracownikowi sklepu stacjonarnego lub mailem do Centrum Obsługi Klienta (cok@wurth.pl) lub mailem do serwisu Würth Polska (serwis@wurth.pl), najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia nienależytego wykonania Usługi lub od upływu terminu, w którym miała być wykonana Usługa - pod rygorem utraty uprawnień wynikających z przepisów prawa. W przypadku stwierdzenia zasadności Reklamacji, Würth Polska poinformuje Kupującego o sposobie i terminie załatwienia Reklamacji, która zostanie załatwiona nie później, niż w terminie 30 dni od dnia przekazania jej do realizacji.

5. Zgoda Würth Polska na modyfikację zawartej umowy o świadczenie Usług lub umowy sprzedaży Towarów, z którą związane jest świadczenie Usług, w zakresie, który powoduje konieczność wystawienia faktury korygującej, wyrażona jest poprzez wystawienie takiej faktury korygującej. Treść faktury korygującej stanowi jednocześnie zatwierdzenie nowych warunków świadczenia Usług.

§ 5 Spory

Spory, które mogą powstać w wyniku stosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży Towarów i Usług, będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Würth Polska.

§ 6 Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Kupującego lub przedstawicieli Kupującego jest Würth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Posag 7 Panien 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114958, NIP 527-02-04-293, Regon 006216050, o kapitale zakładowym w wysokości 6.603.436 złotych („Administrator danych”).

2. Administrator danych przetwarza następujące dane osobowe Kupującego lub przedstawicieli Kupującego: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail. Dane osobowe Kupującego lub przedstawicieli Kupującego w wyżej wymienionym zakresie są przetwarzane przez Administratora danych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

3. Polityka prywatności Administratora danych zawierająca informacje wymagane przepisami prawa jest dostępna na stronie internetowej www.wurth.pl (Strona startowa > Polityka Prywatności).

4. Dane osobowe Kupującego lub przedstawicieli Kupującego są przetwarzane przez Administratora danych w celach związanych ze sprzedażą Towarów lub świadczeniem Usług. Celem przetwarzania danych jest sprzedaż, dostawa Towarów lub świadczenie Usług, w tym także umożliwienie rozpatrzenia Reklamacji lub zgłoszenia zwrotu Towarów.

5. Kupującemu lub przedstawicielom Kupującego podającym dane osobowe przysługuje prawo żądania od Administratora danych dostępu do tych danych, ich sprostowania, uzupełniania, poprawiania, żądania usunięcia, wyrażenia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dokument do pobrania w formie pliku pdf