Regulaminy

Regulamin Promocji „KUPON 10%” z dnia 2018-02-13

§ I Postanowienia wstępne

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „KUPON 10%” („Promocja”) jest Würth Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Posag 7 Panien 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000114958, NIP 527-02-04-293, Regon 006216050, o kapitale zakładowym w wysokości 6.603.436 PLN („Organizator”).

2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu Promocji „KUPON 10%”” („Regulamin”). Promocja polega na tym, że w okresie jej trwania, Organizator udzieli Uczestnikowi Promocji rabatu 10% na zamówienia złożone w sklepach Würth Polska, niezależnie od wartości transakcji zakupu.

3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka prawa cywilnego lub spółka prawa handlowego: osobowa lub kapitałowa, zgłoszona pod numerem Klienta u Organizatora Promocji. Uczestnikiem może być wyłącznie klient Würth Polska Sp. z o.o., dokonujący zakupu towarów i usług od Organizatora w sklepach Würth Polska.

§ II Zasady i Przedmiot Promocji

1. Przystąpienie Uczestnika do Promocji jest możliwe we wszystkich sklepach stacjonarnych Würth Polska.

2. Czas przystąpienia Uczestnika do Promocji obowiązuje w okresie 12-02-2018 do 30-03-2018.

3. Przedmiotem promocji jest Rabat 10% udzielany do zamówienia na towary w sklepach Würth Polska. Rabat 10% może zostać udzielony wyłącznie do cen cennikowych obowiązujących w sklepach i nie może dotyczyć innych wartości cenowych, również tych ustalonych indywidualnie.

4. Produkty będące w promocji nie podlegają rabatowi 10%.

5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest przekazanie pracownikowi sklepu Würth Polska ulotki lub jej wydruku uprawniającego do skorzystania z rabatu.

6. Promocja dotyczy transakcji zakupu dokonywanych przez Uczestnika bezpośrednio przez niego w sklepach stacjonarnych Würth Polska.

§ III Postanowienia końcowe

1. Korzystając z Promocji, Uczestnik wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin promocji jest dostępny również na stronie internetowej w zakładce Sklepy/Promocje pod adresem: wurth.pl

3. Administratorem danych osobowych Uczestnika w ramach Promocji jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji Promocji. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo ich poprawiania.

4. Promocja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).